Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη της ιστοσελίδας μας αποτελεί για την εταιρεία μας θέμα μείζονος σημασίας και θεμέλιο λίθο στην μεταξύ μας σχέση εμπιστοσύνης ,την οποία αποσκοπούμε να δημιουργήσουμε.
Συλλέγουμε  τα στοιχεία εκείνα τα οποία ο χρήστης αυτοβούλως θέτει στην διάθεσή μας κατά την επίσκεψη της ιστοσελίδας μας,
με σκοπό την κάλυψη αναγκών του και συγκεκριμένα κατά την περιήγησή του προς  αναζήτηση ,  παραγγελία  και προμήθεια (αγορά) των προϊόντων που εμπορευόμαστε.
Αυτά κατά κανόνα είναι:
ονοματεπώνυμο , διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου και άλλα στοιχεία επικοινωνίας , ΑΦΜ.
Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά αυτά δεδομένα, όταν πρόκειται να συνάψουμε μία σύμβαση μαζί του ή για άλλους αναγκαίους  σκοπούς που συνδέονται με αυτήν  όπως ενδεικτικά:
για την επεξεργασία παραγγελιών και πληρωμών, την έκδοση νομίμων παραστατικών, υπολογισμό φορολογικών υποχρεώσεων κλπ για προϊόντα και υπηρεσίες που έχει αγοράσει ή για επιστροφή χρημάτων,για προωθητικές ενέργειες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας και που πιστεύουμε ότι πιθανόν να τον ενδιαφέρουν (σε περίπτωση  όμως και μόνον που έχουμε λάβει  προς τούτο την ρητή, σαφή  και ελεύθερη  συγκατάθεσή του), για ενημέρωσή  του  ως προς την ενδεχόμενη διαθεσιμότητα προϊόντος που αναζητεί και τον ενδιαφέρει κλπ 
Είναι περαιτέρω πιθανόν να απαιτηθεί να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα δεδομένα προς όφελος του χρήστη/επισκέπτη/αγοραστή,
π.χ.:εάν υπάρχει πιθανός κίνδυνος για την ασφάλειά του εξ αιτίας ελαττωματικού προϊόντος που αγόρασε και που χρήζει άμεσου ελέγχου ή  που ο κατασκευαστής ανακαλεί για να καθορίσουμε τα πρότυπα χρήσης και τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να προσαρμόσουμε τις υπηρεσίες μας , ώστε   να  ανταποκριθούμε καλύτερα στις ανάγκες του.
Διευκρινίζουμε ότι τα  προσωπικά  δεδομένα των χρηστών/επισκεπτών/πελατών συλλέγονται πάντοτε για προκαθορισμένους , ρητούς και νόμιμους σκοπούς , είναι τα απολύτως αναγκαία για την εκπλήρωση των προαναφερθέντων σκοπών και υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία,με διαφανή τρόπο, που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλειά τους και την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη χρήση, τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά , με την χρησιμοποίηση καταλλήλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων , την ανταπόκριση  και ασφάλεια των οποίων ελέγχουμε  ανά τακτά χρονικά διαστήματα .
Διατηρούνται  δε και αρχειοθετούνται , υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων, περιοριστικώς και  μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους  συγκεκριμένους εκάστοτε σκοπούς της επεξεργασίας  τους.
Ειδικότερα, η εν λόγω  επεξεργασία  πραγματοποιείται σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων που εφαρμόζεται από την 25η Μαΐου 2018 , ήτοι σύμφωνα με τον νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679,  (« GDPR») και την εν γένει συναφή ελληνική νομοθεσία, ήδη  υφισταμένη και /ή που τυχόν θα  εκδοθεί στα πλαίσια εφαρμογής του  νέου  αυτού Ευρωπαϊκού Κανονισμού.
Η Εταιρεία μας εφαρμόζει τις κατάλληλες τεχνικές και οργανωτικές διαδικασίες ασφαλείας και λαμβάνει τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα  με σκοπό να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο μη εξουσιοδοτημένης κοινοποίησης ή επεξεργασίας των προσωπικών αυτών δεδομένων, όπως επίσης και της τυχαίας ή παράνομης  πρόσβασης σ΄αυτά, καταστροφής, απώλειας ή αλλοίωσης τους.
Ειδικότερα,   εφαρμόζουμε αυστηρή πολιτική ασφαλείας στα συστήματά μας  και  εκπαιδεύουμε  τους υπαλλήλους  μας  στον τομέα αυτόν.
Αποδέκτες των προσωπικών  δεδομένων των χρηστών/επισκεπτών/πελατών , εφ’όσον παραστεί ανάγκη, δύνανται να είναι ,εκτός από εμάς,
 οι  εισαγωγείς  και/ή αντιπρόσωποι των ειδών που τους  ενδιαφέρουν, παραγγέλλουν ή αγοράζουν, οι μεταφορείς που διενεργούν την μεταφορά και την παράδοση των αγορασθέντων εμπορευμάτων,τυχόν τεχνικοί -σε περίπτωση  αναγκαίας παρέμβασής τους -και το υπαλληλικό προσωπικό μας.

 

Η εταιρία μας με στόχο την βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει έχει ενσωματώσει στον παρόντα δικτυακό τόπο το εργαλείο BestPrice 360º, στο πλαίσιο εξαγωγής στατιστικών στοιχείων και στοιχείων απόδοσης από τη συμμετοχή του ηλεκτρονικού της καταστήματος στην αντίστοιχη πλατφόρμα σύγκρισης τιμών προϊόντων BestPrice.gr, στην οποία συμμετέχει.

Το BestPrice 360º επιτρέπει τη διαβίβαση στο BestPrice.gr ανώνυμων δεδομένων, σχετικά με την δραστηριότητα των επισκεπτών στον παρόντα δικτυακό τόπο (όπως επίσκεψη ή ηλεκτρονική παραγγελία) για την εξαγωγή των αντίστοιχων στατιστικών αποτελεσμάτων και για τη βελτίωση των ενεργειών marketing.
Επιπλέον, μόνο εφόσον έχετε δώσει την συγκατάθεσή σας για αποθήκευση παραγγελιών μέσω της αντίστοιχης επιλογής στο προφίλ σας στο BestPrice, κάθε παραγγελία που καταχωρείτε ηλεκτρονικά, θα αποθηκεύεται αυτόματα στο προφίλ σας στο BestPrice.Η δυνατότητα αυτή εξυπηρετεί αποκλειστικά την αποθήκευση των βασικών στοιχείων παραγγελίας (όπως κωδικός παραγγελίας, προϊόντα κτλ.) χωρίς να διαβιβάζεται οποιοδήποτε προσωπικό δεδομένο που περιέχει η παραγγελία σας. Η εν λόγω δυνατότητα ουδόλως σχετίζεται με την διεκπεραίωση της παραγγελίας, για την οποία αρμόδια και υπεύθυνη είναι η εταιρία μας.
Περισσότερες πληροφορίες για την δυνατότητα αποθήκευσης των παραγγελιών σας στο BestPrice.gr, πατήστε εδώ.Η εταιρεία μας απαιτεί και εξασφαλίζει από τους ανωτέρω υπαλλήλους και  συνεργάτες της, που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της, να συμμετέχουν στις συμφωνίες εμπιστευτικότητας για την προστασία των προσωπικών αυτών  δεδομένων,   να διατηρούν και αυτοί τις κατάλληλες τεχνικές και οργανωτικές διαδικασίες ασφαλείας και τα απαραίτητα και κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διαφύλαξη της ασφαλείας και εμπιστευτικότητας των δεδομένων  αυτών, να δεσμεύονται ότι η εν λόγω επεξεργασία θα γίνεται από άτομα που βρίσκονται υπό τον άμεσο έλεγχο και επίβλεψή τους,  ότι  αυτά διαθέτουν τα κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα και ότι αναλαμβάνουν και οι ίδιοι  τις ανάλογες υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και ασφαλείας  έναντι  της εταιρείας μας, σύμφωνα με το προαναφερθέν ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
Η εταιρεία μας   διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί και ενημερώνει μονομερώς την παρούσα πολιτική οποτεδήποτε παρίσταται ανάγκη και άνευ προειδοποιήσεως.  Για τον λόγο αυτό  είναι σκόπιμο και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι χρήστες/πελάτες  να ενημερώνονται, επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα μας,   σε  τακτά χρονικά διαστήματα.
Περαιτέρω,  διευκρινίζουμε  ότι  οι χρήστες/επισκέπτες/πελάτες  , υποκείμενα των επεξεργαζόμενων προσωπικών δεδομένων, διατηρούν  ανά πάσα στιγμή :
 Ι)  Δικαίωμα υποβολής αιτήματος για πρόσβαση, διόρθωση, επικαιροποίηση, διαγραφή, περιορισμό ή αντίταξη στην ως άνω  τήρηση και επεξεργασία  , όπως επίσης και για  την φορητότητα αυτών.
Υπεύθυνος  Επεξεργασίας:  κoς  Πρόδρομος Ευθυνόπουλος
τηλ.6934031323 , e-mail: smartershop22@gmail.com
ΙΙ)   Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας (για περιστατικά προσβολής των προσωπικών δεδομένων, διακινδύνευσης  της ασφαλείας  τους και εν γένει παραβιάσεως των κειμένων διατάξεων)  ενώπιον της ελληνικής  Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,  Λ.Κηφισίας  1-3 , Αθήνα 11523 , τηλ. 2106475600,  e-mail  complaints@dpa.gr και databreach@dpa.gr.